118700.se
Använd min nuvarande position

Användarvillkor

1. Användarvillkorens tillämplighet
118 700 SMS, Webb & Telefon AB ger användaren tillstånd att använda www.118700.se (nedan Webbplatsen) och nummerupplysning med telefonnummer 118 700 nedan Nummerupplysningen) enligt dessa användarvillkor. Användarvillkoren gäller även i tillämpliga delar annonsörer och uppgifter som enskilda företag eller individer bidrar med. Genom att använda Webbplatsen alternativt ringa eller skicka SMS till Nummerupplysningen anses användaren ha godkänt villkoren. På samma sätt accepterar den som annonserar på 118 700 eller bidrar med informationsinnehåll därigenom dessa villkor.

2. Kopiering och efterbildning
2.1 Allt innehåll på Webbplatsen och Nummerupplysningen såsom databaser, texter, grafik, bilder, logotyper, ljudinspelningar och varumärken ägs av eller är licensierat till 118 700 SMS, Webb & Telefon AB och utgör immaterialrättsligt skyddad egendom.

2.2 Med undantag för vad som sägs i punkten 2.3 är det förbjudet att, utan 118 700 SMS, Webb & Telefon AB:s samtycke, kopiera hela eller delar av innehållet på Webbplatsen eller informationen på Nummerupplysningen. Med kopiering likställs ett varaktigt eller tillfälligt överflyttande av hela eller väsentliga delar av innehållet på Webbplatsen, oberoende av på vilket sätt och i vilken form detta sker. Det är även förbjudet att i strid med vad som sägs nedan utan uttryckligt samtycke från 118 700 SMS, Webb & Telefon AB göra hela eller delar av innehållet på Webbplatsen eller Nummerupplysningen tillgängligt för allmänheten på annat sätt, till exempel genom användning av Internet.

2.3 Utan samtycke från 118 700 SMS, Webb & Telefon AB är det tillåtet att för privat, icke-kommersiellt bruk framställa en eller några få kopior av begränsade delar av innehållet på Webbplatsen.

2.4 Webbplatsen får inte användas i kommersiella syften av personer, företag eller organisationer vilka bedriver med 118700 direkt eller indirekt konkurrerande verksamhet. Inte heller får Webbplatsen användas i kommersiella syften av närstående till sådana personer, företag eller organisationer. Således gäller t.ex. att den som tillhandahåller, eller avser tillhandahålla, en med 118700 likartad tjänst, inte har rätt att använda uppgifter ur Webbplatsen nummerupplysningsverksamhet eller för sin marknadsbearbetning.

3. Länkning
3.1 Utan särskilt samtycke från 118 700 SMS, Webb & Telefon AB får länkning till Webbplatsen endast ske med beaktande av punkterna 3.2 -- 3.6.

3.2 Vid länkning till Webbplatsen skall Webbplatsen öppnas i ett eget fönster genom användande av hypertextlänk. Länkning genom användande av s.k. frames är förbjudet.

3.3 Länkning får ske antingen till Webbplatsens startsida, Webbplatsens tjänster eller till en resultatsida.

3.4 Vid länkning till karttjänsten är det tillåtet att länka till en resultatsida. Det är dock inte tillåtet att använda kartbilden på annat sätt än genom länkning. Kartorna får inte på något sätt förvanskas.

3.5 Det är inte tillåtet att länka till sidor som kräver inloggning.

3.6 Länkning får inte ske på ett sådant sätt eller i ett sådant sammanhang att innehållet på Webbplatsen riskerar att missförstås eller missbrukas.

4. Ansvarsbegränsning
4.1 Webbplatsen och Nummerupplysningen och görs tillgänglig i befintligt skick. 118 700 SMS, Webb & Telefon AB lämnar inga garantier beträffande tillgänglighet till Webbplatsen eller Nummerupplysningen, informationsinnehållets fullständighet, riktighet, kvalitet eller lämplighet för visst ändamål, funktionen på vissa tjänster, eller att vare sig innehållet eller användande av innehållet på Webbplatsen inte kan medföra intrång i tredje mans rättigheter.

4.2 118 700 SMS, Webb & Telefon AB svarar inte gentemot användare av Webbplatsen eller Nummerupplysningen eller mot tredje man för någon skada, vare sig direkt eller indirekt, som kan uppstå i samband med användning av Webbplatsen eller Nummerupplysningen eller på grund av eller avbrott i dessas tillgänglighet. Användare eller tredje man äger således inte rikta några krav gentemot 118 700 SMS, Webb & Telefon AB med anledning av eventuella felaktigheter i innehållet.

4.3 Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser eller funktioner (externa länkar). Förekomsten av en sådan länk innebär inte att 118 700 SMS, Webb & Telefon AB samarbetar med innehavaren av den webbplats till vilken länken pekar. 118 700 SMS, Webb & Telefon AB har ingen kontroll över sådana webbplatser eller funktioner och ansvarar därför inte för innehåll, annonser, produkter eller annat material på eller tillgängligt från sådana webbplatser eller funktioner. 118 700 SMS, Webb & Telefon AB ansvarar inte för skada, direkt eller indirekt, med anledning av användandet av sådant innehåll, produkter eller tjänster som finns tillgängligt på eller från sådana webbplatser.

4.4 118 700 SMS, Webb & Telefon AB tar inget ansvar gentemot användare för brott mot dessa användarvillkor eller andra bestämmelser som kan vara gällande i förhållande till viss användare om ett sådant avtalsbrott har sin grund i omständigheter utanför 118 700 SMS, Webb & Telefon AB:s kontroll. Exempel på sådana händelser är naturkatastrofer, allvarliga tekniska fel, vilseledande eller oriktiga uppgifter från tredje part, krigstillstånd, konflikt på arbetsmarknaden och brott i Internetförbindelser.

4.5 118 700 SMS, Webb & Telefon AB utför endast en begränsad granskning av annonser och information som användare bidrar med, och tar inget ansvar gentemot tredje man för sådana annonser eller innehåll. Den som anser att innehållet på Webbplatsen eller information som lämnas genom Nummerupplysningen utgör ett intrång i dennes immateriella rättigheter kan vända sig till 118 700 SMS, Webb & Telefon AB med en förklaring om vari överträdelsen består varefter 118 700 SMS, Webb & Telefon AB kommer att utreda frågan och tillse att ett det intrång som må vara för handen upphör.

5. Annonsering och ansvar för annonsinnehåll
118 700 SMS, Webb & Telefon AB har ingen skyldighet att ersätta användare av Webbplatsen för något som kan vara ett brott mot dessa användarvillkor om avtalsbrottet uppstått på grund av omständigheter utanför 118 700 SMS, Webb & Telefon AB:s kontroll. Exempel på sådana händelser är naturkatastrofer, allvarliga tekniska fel, krigstillstånd, konflikt på arbetsmarknaden och brott i Internetförbindelser.

5.1 Annonsering genom 118700, i alla former, sker under annonsörens fulla ansvar för annonsinnehållet. Annonsinnehåll eller informationsinnehåll som användare lämnar till 118700 får inte strida mot lag, god marknadsföringssed eller god sed i samhället. Detta innebär bl.a. att material som lämnas till 118700 inte får innehålla tredje mans varumärken eller skyddade firma eller vilseleda användare i något hänseende.

5.2 118 700 SMS, Webb & Telefon AB förbehåller sig rätten att granska material som lämnas av annonsörer eller användare och kan efter eget gottfinnande vägra att använda annonsmaterial, sökord eller informationsinnehåll i övrigt som kan utgöra intrång i tredje mans rättigheter såsom firma eller varumärke, eller som kan uppfattas som stötande eller eljest kan strida mot lag eller god sed. Om så sker kommer 118 700 SMS, Webb & Telefon AB att kontakta annonsören eller den användare som lämnat informationen och underrätta denne om sitt beslut. Att 118 700 SMS, Webb & Telefon AB vägrar att använda visst material eller uppgift av skäl som anges i denna punkt innebär inte automatiskt att 118 700 SMS, Webb & Telefon AB efterger krav på ersättning enligt träffade avtal.

6. Force Majeure
118 700 SMS, Webb & Telefon AB har ingen skyldighet att ersätta användare av Webbplatsen för något som kan vara ett brott mot dessa användarvillkor om avtalsbrottet uppstått på grund av omständigheter utanför 118 700 SMS, Webb & Telefon AB:s kontroll. Exempel på sådana händelser är naturkatastrofer, allvarliga tekniska fel, krigstillstånd, konflikt på arbetsmarknaden och brott i Internetförbindelser.

7. Brott mot användarvillkoren m.m.
7.1 Vid användning av Webbplatsen eller Nummerupplysningen i strid med dessa villkor, liksom vid annat uppenbart missbruk, förbehåller sig 118 700 SMS, Webb & Telefon AB rätten att i framtiden inte hålla tjänsterna tillgängliga för användaren ifråga. Detta kan komma att innebära att det telefonnummer eller den IP-adress som använts spärras från framtida tillgång till tjänsterna. 118 700 SMS, Webb & Telefon AB kommer att vidta samtliga möjliga åtgärder för att beivra överträdelser och skydda sina rättigheter.

7.2 Missbruk av tjänsterna kan även leda till andra civilrättsliga eller straffrättsliga följder enligt lag. 118 700 SMS, Webb & Telefon AB ser mycket allvarligt på alla former av missbruk, sabotageförsök och hotfullt eller eljest olämpligt uppträdande dess anställda, däribland telefonister. 118 700 SMS, Webb & Telefon AB kommer att använda sig av alla tillgängliga rättsliga medel, inkluderande men ej begränsat till polisanmälan, åtalsanmälan och civilrättsliga stämningar, för att beivra missbruk av tjänsterna eller brottslighet mot företaget eller dess anställda.

8. Användares personuppgifter
8.1 118 700 SMS, Webb & Telefon AB upplåter Webbsidan utan kostnad för den enskilde användaren. Finansieringen sker genom sponsring och reklam. 118 700 SMS, Webb & Telefon AB upplåter Nummerupplysningen enligt kostnader publicerade på Webbsidan, för den enskilde användaren. Ordinarie operatörskostnader kan tillkomma. Användande av tjänsterna förutsätter samtycke till att motta reklambudskap i olika former i samband med nyttjandet av tjänsten samt därefter i enlighet med vad som i övrigt sägs i dessa användarvillkor.

8.2 I personuppgiftslagen (1998:204) finns bestämmelser hur personuppgifter får behandlas. 118 700 SMS, Webb & Telefon AB strävar efter att inte behandla personuppgifter som användare lämnat på annat sätt eller för andra ändamål än de som anges i dessa användarvillkor, såvida detta inte särskilt medgivits av personen i fråga.

8.3 118 700 SMS, Webb & Telefon AB behandlar personuppgifter som användare lämnar vid användande av Webbplatsen eller Nummerupplysningen, personuppgifter som användare uppger för att 118 700 SMS, Webb & Telefon AB eller annan skall kontakta dem, personuppgifter som användare lämnar vid registrering som användare av olika funktioner och tjänster på Webbplatsen eller Nummerupplysningen, personuppgifter som annonsörer lämnar i samband med annonsering, samt sådana personuppgifter som användare eljest lämnat till 118 700 SMS, Webb & Telefon AB.

8.4 Vid användning av tjänsten via mobiltelefon ger användaren samtidigt sitt samtyckte till att 118 700 SMS, Webb & Telefon AB inhämtar geografisk position på användarens mobiltelefon via dennes operatör. Informationen används i syfte att presentera relevant reklam som är anpassad för det område användaren befinner sig i. 118 700 SMS, Webb & Telefon AB vidarebefordrar inte positioneringsinformationen till en tredje part och sparar heller inte den inhämtade informationen för annat bruk.

8.5 Ändamålet med 118 700 SMS, Webb & Telefon AB:s behandling av användares personuppgifter är i första hand det för vilket användaren lämnat uppgifterna. 118 700 SMS, Webb & Telefon AB förbehåller sig, såvida användaren inte särskilt undanbett sig detta, även rätten att behandla personuppgifterna för att följa upp åtgärder inom försäljning och produktutveckling samt för direktmarknadsföring. Marknadsföring kan ske i samarbete med tredje part. Användares personuppgifter kommer inte att lämnats ut till tredje part, såvida inte 118 700 SMS, Webb & Telefon AB har en lagstadgad skyldighet att lämna ut uppgifterna. Användares personuppgifter kommer att lagras så länge som det ursprungliga ändamålet kräver. Gallring av inaktuella personuppgifter sker regelbundet.

8.6 Användare har rätt att erhålla information om hur 118 700 SMS, Webb & Telefon AB behandlar sina personuppgifter. För att få information vilken behandling som förekommer av personuppgifter ombedjes användaren skicka en egenhändigt undertecknad begäran till 118 700 SMS, Webb & Telefon AB på följande adress: Kalendegatan 20, 211 35 Malmö

9. Cookies
9.1 Enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation skall besökaren på en webbplats informeras om att webbplatsen använder cookies. Användaren skall också ges möjlighet att hindra cookies.

9.2 På Webbplatsen används endast så kallade temporära cookies, vilket innebär att det aldrig sparas någon cookie på användarens dator utan endast i användarens webbläsare. Denna temporära cookie tas dock bort när användaren lämnar webbplatsen. Användare kan ändra inställningarna för webbläsare så att temporära cookies blockeras men då kan inte tjänsterna som finns på Webbplatsen användas.

10. Avslutande bestämmelser
10.1 Dessa Användarvillkor utgör den enda regleringen för användandet av Webbplatsen och Nummerupplysningen och ersätter alla tidigare villkor eller överenskommelser. Villkoren kan när som helst komma att ändras av 118 700 SMS, Webb & Telefon AB. Nu gällande version fastställdes den 31 maj 2010. Skulle någon bestämmelse i dessa Användarvillkor befinnas ogiltig eller icke-tillämpbar i en viss situation, skall övriga bestämmelser alltjämt gälla och tillämpas i största möjliga utsträckning.

10.2 Dessa Användarvillkor, förhållandet mellan 118 700 SMS, Webb & Telefon AB och användare i dennes egenskap av användare av Webbplatsen och Nummerupplysningen samt Webbplatsen och Nummerupplysningen som sådana och dessas innehåll skall regleras av svensk lag. Tvister skall prövas vid allmän domstol med tillämpning av svensk lag.

10.3 Beroende på var en användare befinner sig när Webbplatsen nyttjas, kan olika staters lagar vara tillämpliga för nyttjandet av Webbplatsen i det enskilda fallet. Användare ansvarar själv för efterlevnaden av tillämplig lag.

Dessa Användarvillkor skyddas av upphovsrätten. © 118 700 SMS, Webb & Telefon AB.