118700.se
Använd min nuvarande position

Användarvillkor

2020-01-01

Dessa allmänna villkor gäller för samtliga aktiva annonsörer och ersätter tidigare allmänna villkor.

1. Tillämplighet:
Villkoren gäller för avtal om köp av de produkter som Outbound Marketing Sweden AB vid var tid tillhandahåller.

2. Publicering av beställd bildannons eller textuppgifter:
Outbound Marketing Sweden AB ska publicera bildannons eller textuppgift på det sätt och i den omfattning som specificerats i parternas överenskommelse (Avtalet).

3. Ändringar:
Om kundens egna förhållanden i form av namn, adress, telefonnummer eller annan identifikation ändras efter ingånget avtal har kunden rätt att ändra motsvarande uppgifter i beställd bildannons eller textuppgift. Ändring publiceras snarast möjligt efter att den meddelats Outbound Marketing Sweden AB.

4. Immateriella rättigheter:
Outbound Marketing Sweden AB innehar rättigheterna till material som framställs av Outbound Marketing Sweden AB eller av Outbound Marketing Sweden AB utsedd underleverantör. Sådant material får inte utan skriftligt medgivande användas i annat sammanhang eller för annat ändamål än för fullgörandet av avtalet.

5. Kreditbedömning:
Outbound Marketing Sweden AB får för kreditbedömning inhämta uppgifter om kunden även från annat kredit- och personregister än Outbound Marketing Sweden AB s kundregister. Efter bedömning av kunds kreditvärdighet kan Outbound Marketing Sweden AB utesluta om särskilda betalningsvillkor.

6. Etiska regler för införande av bildannons eller textuppgift:
Kunden garanterar att beställd bildannons eller textuppgift är laglig i varje avseende, att den inte gör intrång i annans rättighet och även i övrigt överensstämmer med god marknadsföringssed samt att den inte innehåller osedligt eller förargande material.

7. Ansvar för innehåll i bildannons eller textuppgift:
Kunden har ansvar för att de uppgifter och den information som lämnas i bildannons, textuppgift och länkad information är riktiga och inte strider emot lag. Kunden är skyldig att ersätta skada som förorsakas Outbound Marketing Sweden AB genom att kund inte iakttagit dessa villkor eller på annat sätt förfarit vårdslöst. Skadeståndet omfattar ombudsarvode, rättegångskostnader och viten samt varje ersättning som Outbound Marketing Sweden AB får utge. Kunden ansvarar för att erforderligt tillstånd föreligger för bildannons, textuppgift och länkad information. Outbound Marketing Sweden AB är skyldig att snarast underrätta kunden om krav som riktas mot Outbound Marketing Sweden AB på grund av annonsering som utförts enligt avtal.

8. Fel:
Med fel avses att publicering av bildannons, textuppgift eller länkning avviker från avtalet. Outbound Marketing Sweden AB ansvarar inte för fel som beror på kunden eller något förhållande på dennes sida. Reklamation skall ske så snart felet upptäckts dock senast inom 10 dagar från orderbekräftelsens utskriftsdatum. Sker inte invändning inom angiven tidsperiod, förlorar kunden rätten att framställa krav på ersättning.

9. Felavhjälpning:
Outbound Marketing Sweden AB har rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans om så kan ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för kunden.

10. Påföljder vid fel:
Kunder får beträffande fel enligt punkt 12 som inte beror på kunden eller något förhållande på dennes sida kräva avhjälpande om detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Outbound Marketing Sweden AB.

11. Ansvarsbegränsning:
Outbound Marketing Sweden AB:s skadeståndsskyldighet med anledning av avtalet är begränsat till ansvar för direkt förlust. Outbound Marketing Sweden AB ansvarar således inte för indirekt förlust såsom utebliven vinst, kostnader som blivit onyttiga eller för andra följdskador. Ansvaret för direkta kostnader är begränsat till 5 000 kronor. Kunden är utan begränsning berättigad till ersättning för såväl direkta som indirekta förluster som orsakats genom grov vårdslöshet eller uppsåt.

12. Outbound Marketing Sweden AB:s rätt att underlåta publicering:
Outbound Marketing Sweden AB förbehåller sig rätten att underlåta att införa bildannons eller textuppgift om den inte är förenlig med avtalets etiska regler i enligt punkt 10 eller på annat sätt enligt Outbound Marketing Sweden AB:s bedömning är oetisk.

13. Force Majeure:
Outbound Marketing Sweden AB ersätter inte skada vid fel till följd av strejk, eldsvåda, omständigheter utanför Outbound Marketing Sweden AB:s kontroll och som Outbound Marketing Sweden AB skäligen inte förväntas räkna med och vars följder Outbound Marketing Sweden AB inte skäligen kunnat undvika eller övervinna.

14. Ändring av dessa villkor:
Outbound Marketing Sweden AB har rätt att ändra dessa avtalsvillkor en månad efter det att meddelande härom gjorts allmänt tillgängligt.

15. Överlåtelse av avtal:
Outbound Marketing Sweden AB får överlåta avtalet till annat bolag inom samma koncern.

16. Anlitande av underleverantör:
Outbound Marketing Sweden AB har rätt att anlita underleverantör för fullgörande av sina förpliktelser enligt avtalet.

17. Tvist:
På avtalet skall svensk rätt äga tillämpning. Tvist in anledning av avtalet skall avgöras vid Stockholms tingsrätt.

Allmänna köpvillkor

Allmänna köpvillkor antagna av Outbound Marketing Sweden AB den 15 februari 2017.

Dessa villkor utgör avtalsinnehåll mellan å ena sidan Outbound Marketing Sweden AB (nedan 118 700) och å andra ett företag som ingått avtal med 118 700 om köp av tjänst (nedan Kund) om leverans av tjänster.

Avtalets innehåll

De Allmänna köpvilllkoren kompletteras av

  1. Orderbekräftelse från Outbound Marketing Sweden AB, skriftlig eller digital, som specificerar vilka tjänster som avtalet omfattar, det avtalade priset och från vilken dag avtalet gäller;
  2. Outbound Marketing Sweden AB användarvillkor (nedan Användarvillkoren) för hemsidan www.118700.se (nedan Webbplatsen) och nummerupplysning per telefon via telefonnummer 118 700 (nedan Nummerupplysningen); samt
  3. 118 700:s Integritetspolicy (nedan Integritetspolicyn) som bl.a. innehåller bestämmerlser om 118 700:s behandling av personuppgifter.

Slutande av avtal mellan Kund och 118 700

Accept och Orderbekräftelse

Genom att registrera en beställning via Webbplatsen och klicka [SLUTFÖR KÖP], alternativt att muntligen eller skriftligen bekräfta en beställning vid personligt sammanträffande eller telefonsamtal med företrädare för 118 700, avger Kunden juridiskt anbud till 118 700 att träffa avtal. Anbudet innefattar bekräftelse av att den som avger anbudet är behörig därtill, att Kunden accepterar att vara bunden av dessa Allmänna köpvillkor samt att Kunden tagit del de andra dokument som detta dokument hänvisar till, inkluderande Integritetspolicyn och Användarvillkoren samt prislistan vid tidpunkten för anbudet. Kund förbinder sig att följa samtliga villkor i sin helhet.

Kund är bunden av varje beställning (anbud) enligt föregående stycke som görs på Webbplatsen eller på annat sätt. Ett för 118 700 förpliktigande avtal ingås när 118 700 accepterar Kundens beställning och sänder en orderbekräftelse (nedan Orderbekräftelsen) via email eller per post. Kunden uppmanas att spara orderbekräftelsen som utgör del av parternas avtal. Samma information är tillgänglig för Kunden via ett användarkonto på Webbplatsen.

Kund som med kringgående eller utnyttjande av tekniska begränsningar tillgodogör sig tjänster för vilka betalning ska erläggas utan att klicka [SLUTFÖR KÖP] eller göra en formell beställning inom föreskriven tid, är obegränsat betalningsskyldig för hela den period under vilken tjänster obehörigt har nyttjats.

Förbehåll

118 700 förbehåller sig rätten på vilka grunder som helst avstå från att träffa avtal med någon. Exempel på skäl till att 118 700 väljer att inte ingå avtal med ditt företag kan vara information som framkommit i samband med kreditprövning, att det vid senare tidpunkt framkommer att någon lämnat oriktiga uppgifter, att företaget låtit annan använda dess inloggningsuppgifter, att företagets företrädare återkallar samtycke till behandling av personuppgifter, eller att ett avtal skulle riskera att leda till negativ publicitet för 118 700.

Rabatter

Eventuella rabatter som Kund erhållit gäller om det inte annat skriftligen avtalats aldrig mer än ett (1) år. Rabatter kommuniceras och förhandlas endast personligen via anställda på 118 700.

118 700:s åtaganden

Leverans av tjänsterna

118 700 åtar sig att så länge avtal är i kraft mellan parterna leverera de avtalade tjänsterna. Tjänsterna tillhandahålls av 118 700 i befintligt skick och 118 700 gör inga utfästelser och ställer inga garantier av något slag vare sig angående tjänsternas funktion, användbarhet för visst ändamål, Webbplatsens eller Nummerupplysningens tillgänglighet eller funktion, informationsinnehållets riktighet eller fullständighet databasen.

Förändring av tjänsterna

118 700 förbehåller sig rätten att om det är nödvändigt förändra eller inskränka de avtalade tjänsterna. Det åligger därvid 118 700 att med minst en månads varsel informera Kund om förändring som väsentligt påverkar avtalad Tjänst om förändringen kan anses vara till väsentlig nackdel för Kund. Om förändringen enligt ovan är till väsentlig nackdel för Kund, har denna rätt att säga upp Avtalet med verkan från det att ändringen har trätt i kraft. Sådan uppsägning ska vara skriftlig och ha kommit 118 700 tillhanda senast tio (10) dagar före ändringens ikraftträdande.

118 700 har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten i Tjänsten om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl. Vidare förbehåller sig 118 700 rätten att med en månads varsel upphöra med tillhandahållande av Tjänsten.

Kundens åtagande

Ansvar för användning av tjänsterna

Kund ansvarar obegränsat för all användning av de avtalade tjänsterna, inklusive anställdas och andra behöriga användares användande.

Pris och betalning

Kund ska betala de avgifter för de avtalade tjänsten som stipuleras i Orderbekräftelsen och faktura som 118 700 tillställer Kunden tillsammans med Orderbekräftelsen, samt för varje förlängningsperiod till dess avtalet upphör i enlighet med 118 700:s vid varje tidpunkt gällande prislista.

Vid försenad betalning äger 118 700 rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagreglerad påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift. För det fallet att betalning inte skett inom trettio (30) dagar efter förfallodatum får 118 700 häva avtalet i sin helhet.

Obehörigt nyttjande av tjänsterna

Den som utnyttjar tjänster som inte tillhandahålls fritt och gratis, utan att ha tecknat avtal med 118 700 eller på annat sätt ha fått rätt att använda tjänsten, är skyldig att betala för sitt nyttjande, och är därutöver ersättningsskyldig för utan begränsning för all skada som nyttjande eller åtgärder för att komma åt tjänsterna eller utredning av sådana åtgärder kan medföra.

Avtalstid

Avtal gäller om inte annat särskilt avtalats i tolv (12) månader från det datum som anges i Orderbekräftelsen. Försåvitt ingendera parten säger upp avtalet med Avtalet skriftligen, med iakttagande av tre (3) månaders uppsägningstid, förlängs avtalet vid utgången av de första tolv månaderna med ytterligare tolv (12) månader, samt därefter med tjugofyra (24) månader i sänder och enahanda uppsägningstid till varje förlängningstillfälle.

Om avtalet förnyas genom en ny beställning är löptiden från andra förnyelsen tjugofyra (24) månader med tre (3) månaders uppsägningstid och förlängning med tjugofyra (24) månader om det inte sägs upp skriftligen.

Uppsägning från Kunds sida ska ske via epostmeddelande till kundtjanst@118700.se

Överlåtelse av avtal

Avtalet får endast överlåtas av Kund till annan efter skriftligt samtycke från 118 100. 118 100 har rätt att, utan samtycke från Kund, överlåta rättigheter och/eller skyldigheter enligt avtalet.

Force Majeure

118 700 ansvarar inte för avbrott eller förseningar orsakade av omständigheter utanför dess kontroll, såsom exempelvis arbetskonflikt, extrema väderförhållanden, krig, brand, blixtnedslag, terroristattacker, ändrade myndighetsbestämmelser, tekniska avbrott, fel i elnätet, teledataförbindelse eller dataförbindelse, eller annan kommunikation samt fel, eller försening i tjänster från underleverantör på grund av sådan omständighet som anges ovan. Sådana omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra rättsliga påföljder. Om omständighet av den art som nämns ovan tillstöter, åtar sig 118 700 att informera Kund – om möjligt – dels när situationen uppkommer, dels när den upphör. Har sådan omständighet fortlöpt längre än två månader har vardera part rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

Övriga avtalsvillkor

Fullständig reglering

Dessa Allmänna köpevillkor inklusive samtliga dess bilagor utgör den fullständiga regleringen av parternas avtal avseende de tjänster som anges i Orderbekräftelsen och ersätter slutligen alla föregående muntliga eller skriftliga handlingar eller utfästelser mellan parterna.

Ändringar och tillägg

118 700 förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i dessa Allmänna köpvillkor. Ändringar är giltiga från det att de beslutas, och publiceras utan dröjsmål på Webbplatsen. Vi rekommenderar att du besöker Webbplatsen regelbundet och håller dig uppdaterad om eventuella ändringar av Användarvillkoren.

Ogiltighet

Om en domstol, myndighet eller skiljenämnd med jurisdiktion över 118 700 och dess avtal skulle finna att någon bestämmelse i dessa Allmänna köpvillkor är helt eller delvis ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga avtalsbestämmelser lika fullt vara gällande och verkställbara i den största möjliga utsträckning som tillämplig lag tillåter och tolkas på sådant sätt att syftet med villkoren som helhet uppnås. Bestämmelse som ogiltigförklarats eller beträffande vilken verkställighet nekats kan komma att ersättas eller modifieras.

Tillämplig lag

Svensk rätt ska vara vägledande vid tolkningen av dessa Allmänna köpvillkor och om inte tvingande bestämmelser föranleder annat tillämpas i händelse av tvist. Tvist rörande relationen mellan dig och 118 700, köp på Webbplatsen, tolkningen eller tillämpningen av dessa Allmänna köpvillkor prövas av allmän domstol.

Publicerat den februari 2017.